OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV ZÁSADY ICH SPRAVOVANIA

Vážený zákazník, aby ste mohli spracovať Vašu rezerváciu alebo vašu požiadavku, potrebujeme Vaše osobné údaje. Bezpečnosť Vašich údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradé. Tu sa dozviete, ako Vaše osobné údaje spracúvame a ako dosiahneme ich bezpečnosť.
 • Kto spracúva Vaše osobné údaje? Vaše osobné údaje spracúva naša spoločnosť HUKE s.r.o., so sídlom: Bosákova 7, 851 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 52763277 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. : 141957/B, adresa na doručovanie: Bosákova 7, 851 04 Bratislava, mm@meetmeat.sk (ďalej len „prevádzkovateľ“).
 • Aké osobné údaje spracúvame? Aby sme mohli vybaviť Vašu rezerváciu alebo požiadavku prostredníctvom formulára a splnili si všetky zákonné povinnosti s tým súvisiace, spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, tel.č., email.
 • Na aký účel spracúvame Vaše osobné údaje? Vaše osobné údaje spracúvame za účelom uzatvorenia rezervácie alebo požiadavky prostredníctvom kontaktného formulára cez internet a jej zaevidovanie a následné vybavenie.
 • Ako nám môžete dať súhlas? Súhlas na spracúvanie vašich osobných údajov nám môžete dať pri vykonaní rezervácie alebo pri odoslaní kontaktného formulára.
 • Ako môžete súhlas odvolať? Súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý ste nám dali, môžete kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať  zaslaním oznámenia na email: mm@meetmeat.sk ,alebo zaslaním oznámenia poštou na adresu HUKE s.r.o., so sídlom: Bosákova 7, 851 04 Bratislava.
 • Komu Vaše údaje poskytujeme? Aby sme mohli plniť požiadavku z kontaktného formulára alebo z rezervácie a zabezpečiť vám rezerváciu v našej reštaurácií, poskytujeme Vaše osobné údaje nášmu personálu.
 • Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje? Rezervácie uzatvorené prostredníctvom rezervačného systému, resp. prostredníctvom emailovej a telefonickej rezervácie  sa uchovávajú po dobu vybavenia rezervácie a po nevyhnutný čas pre prípad uplatnenia práv,  maximálne po dobu 2 rokov.
 • Kam prenášame Vaše osobné údaje? Vaše osobné údaje neprenášame do žiadnej tretej krajiny.
 • Nie ste spokojný? Ak nie ste spokojný s tým, ako spracúvame vaše osobné údaje, môžete nám dať o tom vedieť na email mm@meetmeat.sk. Tiež máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne.
 • Ako spracúvame Vaše osobné údaje? Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme. Nevyužívame žiadne prostriedky automatizovaného individuálneho rozhodovania. Vaše osobné údaje spracúvame v nasledovných programoch a online aplikáciách: a) WordPress, Word Excel, email mm@meetmeat.sk
 • Ako zabezpečíme ochranu Vašich osobných údajov? Bezpečnosť Vašich osobných údajov je pre nás prvoradá. Aby sme zabezpečili ochranu Vašich osobných údajov, prijali sme potrebné technické a organizačné opatrenia. Web stránka je zabezpečená pred prístupom tretích osôb. Dokumenty spracúvané v listinnej forme sú uložené v uzamykateľnej skrini. Osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje boli poučené a zaviazané mlčanlivosťou.
 • Aké máte práva? 
  • Právo na prístup k údajom Máte právo vedieť, či spracúvame Vaše osobné údaje. Pokiaľ tieto spracúvame, môžete nás požiadať o prístup k údajom. Na základe vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní vašich osobných údajov našou spoločnosťou.
  • Právo na opravu k Máte právo na to, aby Vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne. Pokiaľ sú Vaše osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie.
  • Právo na vymazanie Za určitých okolností máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. O vymazanie vašich údajov nás môžete požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje vymažeme, ak  už vaše osobné údaje nepotrebujeme pre účel, na ktorý ste nám ich poskytli;
   • odvoláte svoj súhlas;
   • namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov;
   • spracúvame Vaše osobné údaje nezákonne;
   • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť;
   • ak ste dieťa, príp. rodič dieťaťa, ktoré súhlasilo so spracúvaním osobných
   • údajov cez internet;
  • Právo na obmedzenie spracúvania Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov. Pokiaľ Vašej žiadosti vyhovieme, Vaše osobné údaje budeme iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať nebudeme. K obmedzeniu spracúvania Vašich údajov dôjde, ak
   • nám oznámite, že Vaše osobné údaje sú nesprávne, a to až dokým neoveríme ich správnosť;
   • spracúvame Vaše osobné údaje nezákonne, avšak vy nesúhlasíte s ich vymazaním a na miesto toho žiadate, aby sme spracúvanie Vašich osobných údajov len obmedzili;
   •  Vaše údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv;
   • namietate voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi dôvodmi.
  • Právo na prenosnosť údajov Máte právo žiadať, aby sme vám poskytli vaše osobné údaje v elektronickej forme (napr. súbor XML alebo CSV), ktorá vám umožní ľahko si preniesť údaje do inej spoločnosti. Tiež nás môžete požiadať, aby sme vaše osobné údaje preniesli vybranej spoločnosti priamo my. Vašej žiadosti vyhovieme v prípade, že ste nám poskytli osobné údaje priamo vy a dali ste nám na ich spracúvanie súhlas.
  • Právo namietať Máte právo namietať, že spracúvame vaše osobné údaje. Ak vaše osobné údaje spracúvame na účely priameho marketingu, môžete namietať ich spracúvanie kedykoľvek. Na základe námietky vaše osobné údaje vymažeme. Ak vaše osobné údaje spracúvame v nasledovných prípadoch:
   • na plnenie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci,
   • z dôvodu nášho oprávneného záujmu,
   • môžete namietať ich spracúvanie, ak máte na to osobné dôvody.
 • Ako môžete tieto práva vykonávať? S vašou žiadosťou sa môžete na nás obrátiť niektorým z týchto spôsobov:  zaslaním oznámenia na email mm@meetmeat.sk, prípadne zaslaním na adresu našej spoločnosti, HUKE s.r.o., so sídlom: Bosákova 7, 851 04 Bratislava, Slovenská republika. Všetkými vašimi žiadosťami sa budeme zaoberať a o výsledku jej vybavenia vás budeme informovať rovnakým spôsobom, ako žiadosť podáte.

Záverečné ustanovenia

 • Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňa 08.11.2021. Vyhradzujeme si právo tieto zásady meniť, ak dôjde k zmene spracovania osobných údajov v našej spoločnosti.